Mondial du tatouage 2013

Mondial du tatouage au Cent Quatre, Paris. Mars 2013

14-Mondial tatouage 13_7758 21-Mondial tatouage 13_7833 20-Mondial tatouage 13_7839 13-Mondial tatouage 13_7899 5-Mondial tatouage 13 (enfance)_7761 49-Mondial tatouage 13 (oeil)_7748 10-Mondial tatouage 13 (punk)_7974 1-Mondial tatouage 13_7737 0-Mondial tatouage 13_7740 50-Mondial tatouage 13_7742 47-Mondial tatouage 13_7745 43-Mondial tatouage 13_7751 15-Mondial tatouage 13_7769 17-Mondial tatouage 13_7771 16-Mondial tatouage 13_7774 18-Mondial tatouage 13_7776 40-Mondial tatouage 13_7778 42-Mondial tatouage 13_7784 23-Mondial tatouage 13_7786 24-Mondial tatouage 13_7799 32-Mondial tatouage 13_7805 41-Mondial tatouage 13_7807 25-Mondial tatouage 13_7810 39-Mondial tatouage 13_7813 29-Mondial tatouage 13_7816 37-Mondial tatouage 13_7831 48-Mondial tatouage 13_7849 8-Mondial tatouage 13_7850 36-Mondial tatouage 13_7852 9-Mondial tatouage 13_7855 22-Mondial tatouage 13_7862 27-Mondial tatouage 13_7867 28-Mondial tatouage 13_7874 19-Mondial tatouage 13_7877 46-Mondial tatouage 13_7879 7-Mondial tatouage 13_7883 6-Mondial tatouage 13_7885 12-Mondial tatouage 13_7890 38-Mondial tatouage 13_7892 26-Mondial tatouage 13_7895 11-Mondial tatouage 13_7905 35-Mondial tatouage 13_7919 30-Mondial tatouage 13_7930 31-Mondial tatouage 13_7955 3-Mondial tatouage 13_7964 2-Mondial tatouage 13_7965 33-Mondial tatouage 13_7967 34-Mondial tatouage 13_7970 4-Mondial tatouage 13_7995 45-Mondial tatouage 13_8018 44-Mondial tatouage 13_8026